shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Monday, August 07, 2006

Ndiyambutseiwo Tenzi

Mwari Baba wedu vari kudenga, ndinzwireiwo ngoni!
Ndinunureiwo pamadzudzo andinawo kumba nekubasa.
Ndiyambutseiwo!
Ndiri muranda wenyu.
Ndiregerereiwo zvitadzo zvangu zvose!
Ndinokudai.
Ndinokutyai.
Ndinokutendai namabasa makuru amuri kuita muhupenyu hwangu.
Ndinokutendai nehope dzamuri kundipa.
Ndinoda Mweya Mutswene unditungamirire nguva dzose.
Ropafadzai maoko angu.
Ropafadzai zvandiri kushuwira muhupenyu hwangu.
Ndinoda Ishe Jesu Kristu vandidzivirire kunaSatan.
Neropa raJesu ndituka Satan.
Neropa raJesu ndaramba kuitwa muranda naSatan.
Ndaramba kumanikwa nechivi. Ndibviseiwo murima.
Ndinoziva kuti ndiri nherera.
Ndiri musango rinotyisa.
Handina kwekuenda.
Handina wekuzviudza.
Handina kwekutizira.
Handina wekuchemera.
Handina wekuvimba naye.
Asi imi muneni.
Imi munondichengeta.
Imi munondipa zvipo zvenyu zvakawanda.
Mwari inzwai muteuro wangu.
Ishe Jesu inzwaiwo munamato wangu.
Kudzwai zita renyu dzvene nokusingapere kuburikidza nezita raJesu Kristu Mwanakomana wenyu.
Amen

2 Comments:

Blogger Minko Chen said...

cheap jordans
michael kors canada
cheap nba jerseys
louis vuitton handbags outlet
toms outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
ray-ban sunglasses
rolex watches for sale
moncler jackets
cheap ugg boots
rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
michael kors uk
mulberry outlet
michael kors outlet uk
nike outlet store
mulberry handbags sale
michael kors outlet
phone cases
cheap ray ban sunglasses

Wednesday, January 13, 2016 6:58:00 PM  
Blogger raybanoutlet001 said...

zzzzz2018.5.17
kate spade outlet
colts jerseys
moncler jackets
moncler outlet
canada goose outlet
ultra boost
coach outlet online
tn pas cher
nike outlet
off white clothing

Wednesday, May 16, 2018 6:18:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home