shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Monday, November 20, 2006

Satan plans to test Job


Job 1:6-12

When the day came for the heavenly beings to appear before the Lord, Satan was there among them. The Lord asked him, "What have you been doing?"

Satan answered, "I have been walking here and there, roaming round the earth."

"Did you notice my servant Job?"the Lord asked. "There is no one on earth as faithful and as good as he is. He worships me and is careful not to do anything evil."

Satan replied, "Would Job worship you if he got nothing out of it? You have always protected him and his family and everything he owns. You bless everything he does, and you have given him enough cattle to fill the whole country. But now suppose you take away everything, he has - he will curse you to your face!"

"All right," the Lord said to Satan, "everything he has is in your power, but you must not hurt Job himself." So Satan left.

Source:Good News Bible, Illustrated, The Bible Societies Collins, 1990.

What I have learnt from the above story:

* that Satan exists
* that God recognises our prayers
* that it is a good thing to worship God
* that God blesses us and everything we do
* that God cares for us and does not want us hurt
* that God has confidence in our faith

May the Lord bless the reading of the bible. Amen.

Hymn 140

Vazhinji vanayo nhaka
Yavanozviinzwa nayo
Vazhinji vanayo pfuma
Vanozvifarisa nayo

Handizvidze zvipo zvenyu
Zvohu upenyu huripo
Asi imi Ishe Jesu
Muri nhaka yangu kwazvo

Kunyange ndanga ndisina
Zvinhu zvoruno rugaro
Ndinemi muridzi wazvo
Ndne zvinhu zvose nemi

Kana mava wangu Jesu
Ndakwana nezvinhu zvose
Nezvi zviripo ndezvangu
Nezvinouya ndezvangu

Neino nyika ndeyangu
Nairo denga nderangu
Nahwo upenyu ndohwangu
Nokunakirwa ndokwangu

Hahupere uhwopenyu
Huri nhaka yangu nemi
Kunakirwa hakupere
Kwandakawana kunemi

Nyasha dzaIshe Jesu Kristu, norudo rwaMwari, nokuwadzana kwoMweya Mutsvene ngazvive nesu tose.


Amen!!

1 Comments:

Blogger aboshady said...

شراء اثاث مستعمل بجدة
شراء اثاث مستعمل جدة
شراء الاثاث المستعمل بجدة

Thursday, July 21, 2016 7:08:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home