shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Wednesday, March 11, 2009

Mwari Mune Rudo Rwakakomba

Mwari mune rudo rwakakomba
Regererai muranda wenyu zvitadzo zvake zvizhinji
Ndimi munoona kuti achararama sei hezvino pasi papanduka
Ropafadzai maoko ake nezvirongwa zvake
Kuburikidza nezita raIshe Jesu Kristu na Mweya Mutsvene.
Amen.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home