shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Friday, May 16, 2008

Mwari muna masimba ose

Mwari Muna Masimba Ose
Baba waiShe Wedu Jesu Kristu
Asingade kufa kwemutadzi asi
anoregerera avo vanobvuma zvidariko zvavo

Ivai neni muzuva ranhasi
dzingai Satan abve mushure mangu
Ndipeiwo Mweya Mutsvene
Kubvira iye zvino nekusinga pere
Amen

2 Comments:

Blogger Vimbai Murefu said...

Ndinotenda nekunyora prayer iyi wabtasira mwoyo wnagu.

Sunday, February 10, 2013 4:54:00 PM  
Blogger Unknown said...

jianbin0924
louis vuitton
rolex watches for sale
chrome hearts outlet
louis vuitton sunglasses for women
hollister sale
soccer jerseys
fitflops sale
ferragamo shoes
ralph lauren outlet
mont blanc pens

Saturday, September 24, 2016 1:50:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home