shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Monday, November 05, 2007

Mwari Garai Neni

Mwari muna masimba ose
Baba waIshe wedu Jesu Kristu
Asingade kufa kwemutadzi
Asi anoregerera avo vanobvuma zvidariko zvavo
Garai neni ruva radoka
Ndiropafadzeiwo ne Mweya Mutsvene
Ndikunde Satan kubvira iye zvino
kudzamara kuve kusingapere. Amen

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home