shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Thursday, September 20, 2007

Mwari Ndinzwireiwo Ngoni

Mwari, Baba waIshe wedu Jesu Kristu
Asingade kufa kwemutadzi,
asi anoregerera avo vano bvuma zvidariko zvavo.
Ndinunureiwo tenzi. Ndinoziva kuti mundondiponisa nguva dzose.
Ndinoziva kuti munondichengeta. Mune rudo. Munoregerera zvitadzo.
Itai izvi Baba unengoni. Nenzira yaJesu Kristu, Ishe wedu wakakomborerwa. Amen

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home