shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Thursday, August 23, 2007

Zvinosuwisa

Muzita raBaba, nereMwanakomana neMweya Mutsvene. Amen.

Mwari, muna Masimba ose, Baba waIshe wedu Jesu Kristu, asingade kufa kwemutadzi, asi anoregerera avo vanobvuma zvidariko zvavo. Ndinzwireiwo ngoni. Ndiri mutadzi ane mwoyo wakaundundika. Ndinoziva kuti hakuna chandinga kwanise kuita ndisina kuropafadzwa nemi. Ndinokumbira tsitsi dzenyu mangwanani ano. Ndinonamatirawo vavengi vangu kuti imi Mwari ndimi munoziva zvekuita navo.Handina vamwe vamwari vandinonamata kunze kwenyu.

Zviripo zvinosuwisa zvandiri kusnganidzana nazvo muhupenyu hwangu, imi Mwari munozviziva. Kungave kumba, kana kubasa, kana kumusha. Ndinokukumbirai kuti mundinzvirewo ngoni, mundinunure pane ino nguva yekuedzwa kwangu na Satan.

Dzingai mweya yetsvina yose - ingave yekudzinza kwangu kana yekuvatorwa. Ngaindisiye. Ndipeiwo Mweya Mutsvene undichengete panguva yose yehupenyu hwangu. Kuburikidza nezita ra Jesu Kristu Ishe wedu wakakomborerwa. Amen.

Hymn 117
8.4.8.4..8.8.84

Nditarire nokufara
Ishe wangu;
Ndimi makazondifira
Ishe wangu.
Makasiya denga renyu
Makazvideredza chose
Kuti mugondiponisa
Ishe wangu.

Ndandigere mune rima
Ishe wangu;
Ndaienda kuno rufu
Ishe wangu.
Dzakauya nhume dzenyu
Kuti ndinzwe dama renyu
Dzandiudza tsitsi dzenyu
Ishe wangu.

Ngandinzwiswe ngoni dzenyu
Ishe wangu;
Ndiri muponiswa wenyu
Ishe wangu
Zvakaipa ngazvipere,
Mwoyo wanyu utsveniswe,
Inzwai, mundiregerere,
Ishe wangu!

Amen.

Source: Nziyo DzeMethodist neMinamato, Mambo Press: Zimbabwe:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home