shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Saturday, October 06, 2007

Kutenda simba guru raMwari

Mwari muna masimba ose, baba waishe wedu Jesu Kristu
Ndinokutendai tenzi nekunzwa minamato yangu apo ndaikumbira kuyambutswa. Zvinhu zvanga zvaoma, asi imi Baba makandinzwira tsitsi ndikana rubatsiro kubva kuHalifax.

Kudzwai nokusingapere!
Amen

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home