shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Thursday, December 13, 2007

Ndinokutendai Tenzi

Ndinokutendai Tenzi Musiki wangu
Mune ngoni dzisipere
Kudzwai nokusingapere
Ndimi Baba wedu vari kudenga, vane tsitsi
Vanoregerera, vanorera nherera
Kuburikidza nezita raIshe wedu Jesu Kristu Mwanakomana wenyu
NeMweya Mutsvene
Amen

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home