shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Wednesday, June 13, 2007

Nditarire Nokufara

Hymn 117
8.4.8.4..8.8.84

Nditarire nokufara
Ishe wangu;
Ndimi makazondifira
Ishe wangu.
Makasiya denga renyu
Makazvideredza chose
Kuti mugondiponisa
Ishe wangu.

Ndandigere mune rima
Ishe wangu;
Ndaienda kuno rufu
Ishe wangu.
Dzakauya nhume dzenyu
Kuti ndinzwe dama renyu
Dzandiudza tsitsi dzenyu
Ishe wangu.

Ngandinzwiswe ngoni dzenyu
Ishe wangu;
Ndiri muponiswa wenyu
Ishe wangu
Zvakaipa ngazvipere,
Mwoyo wanyu utsveniswe,
Inzwai, mundiregerere,
Ishe wangu!

Amen.

Source: Nziyo

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home