shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Tuesday, October 31, 2006

Dzingai Satan

Mwari Baba wedu vari kudenga
Ndinouya kwamuri nechichemo chekushushwa naSatan
Dzingai Satan abve mubusiness range, abve kumba kwangu, abve mussure mangu, abve kumusha kwangu.
Ndipeiwo simba, netariro. Ndipeiwo mweya mutsvene. Nenzira yaJesu Kristu mwanakomana wenyu.
Amen

Monday, October 30, 2006

Kudzai Mambo Ano Utsvene

Mwari Baba wedu vari kudenga
Ndinotenda netsitsi dzenyu nemakomborero akawanda amuri kundipa
Ndiregerereiwo zvitadzo zvangu
Ndipeiwo simba rekukunda Satan pane zvese zvandinoita kubasa, kumba nepandinofamba.
Makanaka, mune rudo, munondichengeta
Kudzwai nezvisikwa zvose zvapanyika
Rinhi narinhi
Nenzira yaJesu Kristu Mwanakomana wenyu
Amen

Sunday, October 22, 2006

Zita rakanikisa

Rinotipa rufaro, rumbo rwakanakisa, Jesu Ishe Jesu.

Baba wedu vari kudenga. Ndinokutendai nezvipo zvamuri kundiropafadza nazvo. Ndiregerereiwo zvitadza zvangu. Ropafadzai college yedu. Nenzira ya Jesu Kristu, mwana komana wenyu.
Amen

Friday, October 13, 2006

Tenzi muri Mutsvene

Tenzi muri Mutsvene. Mune rudo. Mune tsitsi, Mandiropafadza nekubudirira.Ndinokutendai kwazvo. Ndiregerereiwo zvitadzo zvangu. Kudzwai nekusingapere. Nenzira yaShe Jesu Kristu, mwanakomana wenyu. Amen.

Sunday, October 08, 2006

Mwari ndinokutendai zvikuru

Ndinokutendai nekundiropafadza nemaoffice matsva atava kushandisa kuLondon Bridge. Kudzwa i zita renyu pasi pose. Mune rudo, mune tsitsi, muno regerera, munoponisa, munotidzivirira matambudziko, munoti nunura. Makanaka Ishe wangu.

Chivai neni pane zvose zvandichaita. Nenzira yaJesu Kristu. Amen