shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Thursday, August 13, 2009

Vazhinji vanayo nhaka

Hymn 140
Vazhinji vanayo nhaka
Yavanozviinzwa nayo
Vazhinji vanayo pfuma
Vanozvifarisa nayo

Handizvidze zvipo zvenyu
Zvohu upenyu huripo
Asi imi Ishe Jesu
Muri nhaka yangu kwazvo

Kunyange ndanga ndisina
Zvinhu zvoruno rugaro
Ndinemi muridzi wazvo
Ndine zvinhu zvose nemi

Kana mava wangu Jesu
Ndakwana nezvinhu zvose
Nezvi zviripo ndezvangu
Nezvinouya ndezvangu

Neino nyika ndeyangu
Nairo denga nderangu
Nahwo upenyu ndohwangu
Nokunakirwa ndokwangu

Hahupere uhwopenyu
Huri nhaka yangu nemi
Kunakirwa hakupere
Kwandakawana kunemi

Amen

Source: Nziyo DzeMethodist neminamato, Gweru, Zimbabwe.

Vazhinji vanayo nhaka

Hymn 140
Vazhinji vanayo nhaka
Yavanozviinzwa nayo
Vazhinji vanayo pfuma
Vanozvifarisa nayo

Handizvidze zvipo zvenyu
Zvohu upenyu huripo
Asi imi Ishe Jesu
Muri nhaka yangu kwazvo

Kunyange ndanga ndisina
Zvinhu zvoruno rugaro
Ndinemi muridzi wazvo
Ndine zvinhu zvose nemi

Kana mava wangu Jesu
Ndakwana nezvinhu zvose
Nezvi zviripo ndezvangu
Nezvinouya ndezvangu

Neino nyika ndeyangu
Nairo denga nderangu
Nahwo upenyu ndohwangu
Nokunakirwa ndokwangu

Hahupere uhwopenyu
Huri nhaka yangu nemi
Kunakirwa hakupere
Kwandakawana kunemi

Amen


Source: Nziyo DzeMethodist neminamato, Gweru, Zimbabwe

Thank you Lord Jesus Christ

I would like to thank God for blessing me with success today 13th August 2009.

I am pleased that I 've passed the Life in the UK test at my first attempt at PDA Training Limited , 107-108 Lewisham High Street, tel 0208 297 9876.

Thank you Lord Jesus Christ for your inspiration and blessing my wishes.

May thy name be praised by all mankind, for ever and ever.

Amen