shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Tuesday, January 01, 2013

Thanking My Creator on 1st January 3013.

Our Father, Who art in heaven, Hallowed be Thy Name; Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen
(Source: Catholicplanet.com).

I wish to thank you for your mercy, blessings and forgiveness of my sins;
I am very glad to have witnessed this wonderful New Year today!
It was great to notice the difference from the preceding days;
Because yesterday and before, the weather was awful and miserable,
But you changed that today with bright sunshine to signal a new year.
What a wonderful way to prove that you are the creator!
I will look forward to your protection, guidance and wisdom in 2013!
Amen

Visitors, please note, the Shona prayer below is not a translation of the English one above. It's just my way of getting closer to God in my own mother tongue which I am very proud of.

Mwari muna masimba ose, Baba waIshe wedu Jesu Kristu;
Asingade kufa kwemutadzi,
asi anoregerera avo vanobvuma zvidariko zvavo.
Ndinokutendai nenyasha dzenyu;
Ndinonzwa manyawi kuziva kuti muri pedyo neni nguva dzose;
Ndinoziva kuti ndimi munokunda vavengi vangu ini ndakatovarairwa zvangu;
Chindiropafadzai mugoredzva rino, nezvipo zvehutano, njere nekubudirira;
Kudzamara kuve kusinga pere;
Neropa raIshe wedu Jesu Kristu wakakomborerwa;
Naiye Mweya Mutsvene
Amen.

My inspiration is the Book of Job as it resonates well with modern day life. According to the Readers' Digest Bible, Illustrated Edition, London (1990,339), Satan is presented by the writer of the Book of Job as one of the 'sons' or servants of God. Acting as a kind of "counsel for the prosecution" in the court of heaven, Satan is given permission to test Job's faith by inflicting suffering upon him.

 Shona Methodist Hymn 123


1. Nganga huru yave pedyo,
Ane tsitsi ndiJesu;
Anoda kutifarisa
Inzwa izwi raJesu’

Zita rakanakisa
Rinotipa rufaro,
Rumbo rwakanakisa
Jesu,Ishe Jesu.

2. Anobvuma shoko rake
Anozosunungurwa
Agofamba zvakanaka
Aende kuna Jesu.

3. Utsvene huri kwaari,
Zvino ndotenda Jesu;
Ndinorida zita rake,
Zita raKristu Jesu.

4. Kutya kwangu kwaparadzwa
Nezita rake Jesu;
Mwoyo wangu unofara
Kunzwa zita raJesu.

5. Kana tazosvika uko
Tichazova naJesu;
Tichakurumbidza zita
Zita raIshe Jesu.

Source: Dziyo Dzemethodist Neminamato, Gwelo (Gweru): Mambo Press, Copyright Salisbury, 1964.