shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Tuesday, April 28, 2009

Ishe musatitsamwire

Mwari muna masimba ose,
Baba waIshe wedu Jesu Kristu,
Asingade kufa kom'tadzi
asi anoregerera avo
vanobvuma zvidariko zvavo
Ndiregerereiwo zvitadzo zvangu.
Ndinunureiwo mumatambudziko
Ivai neni nguva dzose
Ishe musatitsamwire
Nenzira yaishe wedu Jesu Kristu,
neMweya Mutsvene
Amen.

Hymn 74

8.8.8.8

Zadzisai chirevo chenyu
Mwari, Ishe wechokwadi;
Ose marudzi enyika
Ngaawane ruponiso.

Namabvi kuneyi nyika
Ngaafugame panemi,
Dzidzamare dzose ndimi
Dzireve ukuru hwenyu.

Tongai, Jesu, tongai!
Rwouya nemi rufaro;
Nezvikanganiso zvedu
Yatadzika yose nyika.

Tarirai nyika yedu,
Regererai zvitadzo;
Ishe musatitsamwire
Isingafe mhuri yayo.

Rambai She, tisazvidze
Zvidzidziso zvezwi renyu;
Mutimutsirire Baba
Tigonzwa chokwadi chenyu.

Amen

Source: Nziyo DzeMethodist neminamato, Mambo Press, Zimbabwe.