shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Tuesday, December 02, 2008

Mwari Muri Zuva Redu


Hymn 3

Mwari muri zuva redu
Munopenya pauzuru
Munovenekera mweya
Munotiratidza nzira

Mwari muri nhowo yedu
Hatidzitye mhandu dzedu
Dzose dzinokundwa nemi
Tigofamba nokufara

Munotipa ngoni dzenyu
Munotipawo utsveve
Munopa vanonamata
Izvo zvinokomborera

Rukomborero rukuru!
Rukomborero rwedenga!
Kuna vanovimba nemi
Vanoziva rudo rwenyu


Amen