shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Friday, June 29, 2007

Thanksgiving to God for His Justice - Psalms 9

I will praise you, Lord, with all my heart;
I will tell of all the wonderful things you have done
I will sing with joy because of you
I will sing praise to you, Almighty God!
Amen

Tuesday, June 26, 2007

O come let us sing to the Lord - Psalm 96

O come, let us sing to the Lord
let us make a joyful noise to the rock of our salvation!
Let us come unto his presence with thanksgiving;
let us make a joyful noise to him with songs of praise!
For the Lord is a great God.

Source: The Reader's Digest Bible Illustrated Edition, 1990, London

Hymn 140

Vazhinji vanayo nhaka
Yavanozviinzwa nayo
Vazhinji vanayo pfuma
Vanozvifarisa nayo

Handizvidze zvipo zvenyu
Zvohu upenyu huripo
Asi imi Ishe Jesu
Muri nhaka yangu kwazvo

Kunyange ndanga ndisina
Zvinhu zvoruno rugaro
Ndinemi muridzi wazvo
Ndine zvinhu zvose nemi

Kana mava wangu Jesu
Ndakwana nezvinhu zvose
Nezvi zviripo ndezvangu
Nezvinouya ndezvangu

Neino nyika ndeyangu
Nairo denga nderangu
Nahwo upenyu ndohwangu
Nokunakirwa ndokwangu

Hahupere uhwopenyu
Huri nhaka yangu nemi
Kunakirwa hakupere
Kwandakawana kunemi
Amen

Muteketero

Mwari samasimba, usina ukoni, munotonga zvose zviri kudenga nezviri panyika; inzwai netsitsi mikumbiro yavanhu venyu, mutipe runyararo rwenyu mazuva ose oupenyu hwedu; nenzira yaJesu Kristu Ishe wedu.
Amen

Source: Nziyo DzeMethodist Neminamato, 1964, Methodist Church, Harare (page 286)

Thursday, June 21, 2007

Thank you Lord Jesus Christ

Thank You Lord for your mercy
Thank you for making my day
Thank you for the rich blessings
Thank you for being by my side
Thank you for the protection
Thank you for the breakthough

Amen.

Mumwe ariko kudenga

Hymn 143

Mumwe ariko kum’soro
Anotida
Rudo rwake rwaakakomba
Anotida!
Hama dzedu dzinotiza
Zvimwe dzingatitambudze
Haanakutinyengedza
Anotida!

Kumuziva ndoupenyu
Anotida!
Waakatipa zvinhu zvose
Anotida!
Tanga tiri kure naye
Wakatitenga neropa
Zvino tachengetwa naye
Anotida!

Jesu ndiShamwari wedu
Anotida!
Woda kutiropafadza
Anotida!
Mwoyo yedu inomuda
Yoda kushovedzwa naye
Zvorikwazvo nechokwadi
Anotida!

Anoregerera zvivi
Anotida!
Hondo dzedu dzinokundwa
Anotida!
Anotipa zvipo zvose
Wopa namakomborero
Achatipa noutsvene
Anotida!

Amen

Source: Nziyo neMinamato YeMethodist, Harare Zimbabwe.

Monday, June 18, 2007

A prayer for help Psalms 70:1

Save me, O God!
Lord, help me now!
Amen

Also see Ps 40. (13-17)

Apo ndatambudzika

Hymn 155

7.7.7.7

Apo ndatambudzika
Nezvakaipa zvangu
Nezvirunziro zvangu
Ndinzwei Baba wangu

Ndicherechedzei baba we,
Ndicherechedzei baba we,

O Baba samasimba
Ndipei samba renyu
Nokuti ndinoshaya
Kugara zvakanaka.

Panguva yokuchema
Nenguva yokutamba,
Nenguva yousiku,
Pabasa rangu rose:

Parwendo rwoupenyu
Munyatwa nomurufu,
Mudenda rakaipa
Ndichengetei Baba.

Amen

Source: Nziyo Dzemethodist Neminamato, Methodist Church, 7 Central Avenue, Salisbury, Zimbabwe, Printed by Mambo Press, Gwelo. Copyright 1964, Seventh Impression 1981

Thursday, June 14, 2007

God life is pleasant gift

I thank you God for the gift of life
I have experienced many exciting things today
I have enjoyed your protection, blessings and mercy
I look forward to your deliverance as I work tirelessly to improve my life
I count on your kindness in all that I do at home andat work
Do not leave me alone; do not lose patience with me
I know no other saviour than you Lord
I pray for a breakthrough to day, tomorrow and forever.
In the nameof Jesus our Lord,I curse Satan; Leave my family Satan; leave my business Satan; Leave my homes Satan.

I don't forget the people of Gaza who have seen civil unrest today resulting in the death of 80 people. God heal the wounds.
Lord have mercy; hear my humble prayer. In Jesus name. Amen

Wednesday, June 13, 2007

Nditarire Nokufara

Hymn 117
8.4.8.4..8.8.84

Nditarire nokufara
Ishe wangu;
Ndimi makazondifira
Ishe wangu.
Makasiya denga renyu
Makazvideredza chose
Kuti mugondiponisa
Ishe wangu.

Ndandigere mune rima
Ishe wangu;
Ndaienda kuno rufu
Ishe wangu.
Dzakauya nhume dzenyu
Kuti ndinzwe dama renyu
Dzandiudza tsitsi dzenyu
Ishe wangu.

Ngandinzwiswe ngoni dzenyu
Ishe wangu;
Ndiri muponiswa wenyu
Ishe wangu
Zvakaipa ngazvipere,
Mwoyo wanyu utsveniswe,
Inzwai, mundiregerere,
Ishe wangu!

Amen.

Source: Nziyo DzeMethodist, Harare, Zimbabwe

Nditarire Nokufara

Hymn 117
8.4.8.4..8.8.84

Nditarire nokufara
Ishe wangu;
Ndimi makazondifira
Ishe wangu.
Makasiya denga renyu
Makazvideredza chose
Kuti mugondiponisa
Ishe wangu.

Ndandigere mune rima
Ishe wangu;
Ndaienda kuno rufu
Ishe wangu.
Dzakauya nhume dzenyu
Kuti ndinzwe dama renyu
Dzandiudza tsitsi dzenyu
Ishe wangu.

Ngandinzwiswe ngoni dzenyu
Ishe wangu;
Ndiri muponiswa wenyu
Ishe wangu
Zvakaipa ngazvipere,
Mwoyo wanyu utsveniswe,
Inzwai, mundiregerere,
Ishe wangu!

Amen.

Source: Nziyo

Sunday, June 10, 2007

Good morning Lord Jesus Christ

In the name of the Father, the Son and the Holy Ghost, hereby is my prayer today:

Good morning Lord Jesus Christ

Thank you for blessing me with life and good health. I am aware of the fact that there are others who are in bad health. I therefore ask you Lord Jesus Christ to heal the wounds of those who have been injured in the wars around the world. As for those who have lost their lives, I pray that their souls rest in peace. Pardon them for their sins.

I emphathise with those who have lost their relatives and are now faced with practical and emotional problems. I ask you Lord Jesus Christ to care for them and help them rebuild their lives. Give them power to recover from their loss and opportunities to fend for themselves. May the world today see peace or at least ceasefire in the troubled spots.

I pray that
. the hungry find something to eat
. the poor be cared for
. the weak be protected from the strong
. the innocent be spared punishment for crimes they did not commit
. humanity remembers to care
. people do not seek to terrorise others
. cruelty, torture and hatred come to an end
. world rulers stop engaging in wars, torture, revenge killings, genocide and war games
. we have real world peace, tolerance, love and prosperity in diversity

On a personal level, I pray that I manage to overcome the challenges I am facing. I have just been listening to my microcassete recorder where I recorded my own bible readings and Shona hymns that I sing for guidance. I heard in the Acts of the Apostles that when Paul and his colleagues were arrested and put in prison, they sang hymns throughout the night until they got free! What an inspiration for me!! Although, I have not managed to sing for more than just an hour, I feel encouraged.

I do derive a lot of satisfaction from singing to God and will soon get my hymn book and sing praise to God, the Son and the Holy Ghost. I can only achieve this through God's intervention. Accordingly, I ask the Lord for guidance. Help me Lord Jesus Christ! Pprotect me from my enemies in all their plots. Pardon me for my sins.

Rescue me from all the problems that I am facing. Give me strength to overcome them. Help me to remember that some of the things I take for granted are other people's dreams. I therefore pray to you Lord to be grateful, humble and less selfish.

Lord have mercy- hear my prayers!

Amen.

Thursday, June 07, 2007

Jesu ari kundiropafadza

Ndinotenda Ishe Jesu nekudavira miteuro yangu
Ndinotenda nekundiita kuti ndibudirire pakutsvaga nzvimbo itsva yebusiness rangu
Chindikomboreraiwo ndikwanise kuunganidza zvese zviri kudiwa nevaridzi venzvimbo
Ndinokudai tenzi
Munerudo
Mune tsitsi
Ivai neni nguva dzose
Ndidzivirirei pakushushwa neuyo wakaipa
Kubvira iye zvino kudzamara kuve kusingapere
Amen

Tuesday, June 05, 2007

Whenever you refuse to help...

I found this written on a note in a used bible that I bought recently.
"Whenever you refuse to help one of these people in need, you refuse to help me.

Matthew 25:31

I tell you this: anything you did for one of my brethren here, however humble, you did for me.

Give me the will to be the servant of others."

May God bless these sacred words!

Friday, June 01, 2007

The Lord Our Shepherd Psalms 23


"Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, Lord for you are with me. Your shepherd's rod and staff protect me" Psalm 23:4


Amen.