shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Monday, November 27, 2006

Ishe Taungana Muno Mumba Yenyu


Hymn 209

Ishe taungana
Muno mumba yenyu;
Uyaiwo, zvatapinda
Ishe mberi kwenyu.

Iyo mwoyo yedu
Yokurwarirai;
Nayo mweya yedu Ishe
Yokutarirai.

Hurukuro dzenyu
Baba, ngatidzinzwe;
Razarurwa dama renyu
Nemi tikunzwei.

Tinatswewo, Ishe,
Isu vanhu venyu;
Kana tafa, tipinzewo
Mune denga renyu.

Amen.


Source: Nziyo DzeMethodist, Harare, Zimbabwe

Injustice


Ecclesiates 4:1-3 says:-


Then I looked again at all the injustice that goes on in this world. The oppressed were weeping, and no one would help them. No one would help them because their oppressors had power on their side . I envy those who are dead and gone; they are better off than those who are still alive. But better off than either are those who have never been born, who have never seen the injustice that goes on in the world.


May the Lord bless the reading of His word.


Amen.

Tuesday, November 21, 2006

Hymn 168 Gadzira Muteuro

Hymn 168

Gadzira muteuro
Jesu anoda kunzwa
Iye wakaratidza
Haarambi kukunzwa

Unouya kwaMambo
Uya nemikumbiro
Ane ngoni nesimba
Kumbira unopiwa

Ndotanga nomutoro
Bisai zvitadzo zvangu
Shambidzai mwoyo wangu
Neropa renyu Ishe

Ndotsvaka kuzorora
Garai mumwoyo wangu
Imi Mufiri wangu
Ndive temberi yenyu

Zvandichiri mufambi
Ndifarisei norudo
Muve mutungamiri
Ndivewo nhowo yangu


Amen!
Source: Nziyo DzeMethodist, Harare, Zimbabwe

Monday, November 20, 2006

Satan plans to test Job


Job 1:6-12

When the day came for the heavenly beings to appear before the Lord, Satan was there among them. The Lord asked him, "What have you been doing?"

Satan answered, "I have been walking here and there, roaming round the earth."

"Did you notice my servant Job?"the Lord asked. "There is no one on earth as faithful and as good as he is. He worships me and is careful not to do anything evil."

Satan replied, "Would Job worship you if he got nothing out of it? You have always protected him and his family and everything he owns. You bless everything he does, and you have given him enough cattle to fill the whole country. But now suppose you take away everything, he has - he will curse you to your face!"

"All right," the Lord said to Satan, "everything he has is in your power, but you must not hurt Job himself." So Satan left.

Source:Good News Bible, Illustrated, The Bible Societies Collins, 1990.

What I have learnt from the above story:

* that Satan exists
* that God recognises our prayers
* that it is a good thing to worship God
* that God blesses us and everything we do
* that God cares for us and does not want us hurt
* that God has confidence in our faith

May the Lord bless the reading of the bible. Amen.

Hymn 140

Vazhinji vanayo nhaka
Yavanozviinzwa nayo
Vazhinji vanayo pfuma
Vanozvifarisa nayo

Handizvidze zvipo zvenyu
Zvohu upenyu huripo
Asi imi Ishe Jesu
Muri nhaka yangu kwazvo

Kunyange ndanga ndisina
Zvinhu zvoruno rugaro
Ndinemi muridzi wazvo
Ndne zvinhu zvose nemi

Kana mava wangu Jesu
Ndakwana nezvinhu zvose
Nezvi zviripo ndezvangu
Nezvinouya ndezvangu

Neino nyika ndeyangu
Nairo denga nderangu
Nahwo upenyu ndohwangu
Nokunakirwa ndokwangu

Hahupere uhwopenyu
Huri nhaka yangu nemi
Kunakirwa hakupere
Kwandakawana kunemi

Nyasha dzaIshe Jesu Kristu, norudo rwaMwari, nokuwadzana kwoMweya Mutsvene ngazvive nesu tose.


Amen!!

Wednesday, November 15, 2006

Thank You Lord

Thank you Lord for your mercy
Thank you for hearing my prayers
Thank you for blessing our students
Thank you for repelling the devil
Thank you for keeping us in business
Thank you for your forgiveness
Thank you for not forgetting me
In the name of the Father, the Son and the Holy Ghost
Amen

Tuesday, November 07, 2006

Hymn of Thanksgiving Isaiah 12: 1-4

A day is coming when people will sing,
"I praise you, Lord!
You were angry with me, but now you comfort me and are angry no longer;
God is my saviour;
I will trust Him and not be afraid.
The Lord gives me power and strength; He is my saviour.
s fresh water brings joy to the thirsty, so God's people's rejoice when He saves them. Amen