shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Sunday, April 30, 2006

The promise of the holy spirit

Lord Jesus Christ, I do believe your message when you said:

''If you love me, you will obey my commandments. I will ask the Father, and he will give you another Helper, who will stay with you for ever. He is the Spirit who reveals the truth about God. The world cannot receive him, because it cannot see him or know him. But you know him, because he remains with you and is in you. When I go, you will not be left all alone; I will come back to you", John14:15-17.

Lord Almighty give me the Helper, to be with me for ever
I pray now for the Holy Spirit to protect me from evil
Although I cannot see the Holy Spirit, Lord, I know that He is with me
I am willing to receive Him, and know Him, although I cannot see Him
I take comfort in your assurance that You will not leave me alone

I thank you for this bright sunny day, the last Sunday and day in April 2006!

With your blessings of good health and well-being, I have been able to


 • worship you
 • praise you
 • thank you
 • talk to some of my sister's children in Zimbabwe - Dennis and Dadirai Chigumbu
 • clear my parking bay of weeds
 • tidy-up the house
I pray this hour for the people of

 • Zimbabwe, who are finding it very difficult to get food, fuel, jobs, homes, everything!
 • Darfur region of Sudan who are starving and had their homes burnt down

Lord Jusus Christ, I pray that you give always give me your

 • guidance,
 • protection,
 • deliverance,
 • mercy,
 • kindness and
 • rich blessings, Amen.

  Hymn 58

  Jesu ndisededzei
  Pedyo nom'chinjikwa
  Patsime rinokosha
  Rinorapa vose.

  Ipo pam'chinjikwa
  Ndichakudza Jesu
  Dakara mweya wangu
  Wawana zororo.

  Pedyo nomuchinjikwa
  Rudo rwandiwana;
  Nyamatsatsi yedenga
  Yandivhenekera.

  Chorus

  Pedyo nomuchinjikwa,
  Gwaiana raMwari,
  Yamurai ndifambe
  Ndichiutondera.

  Chorus

  Pedyo nomuchinjikwa
  Ndinozorindira;
  Ndichivimba dakara
  Ndiwane zororo.

  Chorus

  Amen!

A quotation from the Bible

Kana munhu wakaipa akatsauka pazvakaipa zvake zvaakaita, akazoita zvinorehwa nomurairo nezvakarurama, achaponesa mweya waye (Ezekieri 18:27).

Mbiri ngaive kunaBaba, nokuMwanakomana, nokuMweya Mutsvene.

Amen!

Saturday, April 29, 2006

Ndinotenda nezvipo zvenyu

Muzita raBaba, nereMwanakomana, nereMweya Mutsvene, Amen.

Baba wedu vari kudenga, ndinotenda nekundiropafadza nekugona kuita zvakawanda muzuva rimwe chete. Ndinotenda kuti pari zvino, mandipa makomborero ekukwanisa
 • kuita maexercises ekuti ndirambe ndiri mutano,
 • ndikaenda kubank kunogadzirisa zvebusiness,
 • ndikakwanisa kuenda kushopping yembatya kuWelling , Bexleyheath ne kuCrayford,
 • ndikazoenda kuWaterloo International kuCentral London kwandatenda matickets ekuenda kuManchester ku AQA meeting yemamoderators e Health and Social Care musi we China ndichidzoka neChishanu
 • iye zvino ndauya kuoffice kuzogadzirisa basa.

Zvose izvi ndinoziva kuti ndazvikwanisa nenyasha dzenyu.

Ndinotenda kwazvo. Ndinokumbira mamwe makomborero anobva kwamuri

 • ekubudirira muhupenyu,
 • ekusashushwa naSatan
 • nekusakanganwa kukunamatai nekusingapere.

Amen

Friday, April 28, 2006

Prince Harry's AIDS Charity

I think Prince Harry's AIDS charity in Lesotho is something that needs support from all quarters in the developed world.

Prince Harry has convinced me that he does have a sincere interest in helping the poor.

He has charismatic traits like his late mother, the popular Diana, the Princess of Wales e.g. the affectionate smile, simplicity, humility, being down to earth, being warm and friendly, empathetic and action-orientated.


I was impressed when he briefly addressed the locals fluently in their language, wielded a hoe and tilled the land and later leaped forward to donate what looked like cash.

I would urge the media to treat Prince Harry with respect and recognise the fact that he is a young man and will occasionally make mistakes like all young people.

I wish to express my thanks to Prince Harry for launching his AIDS Charity called Forget Me Not.

Well done Prince Harry.

Thank you Lord Jesus Christ

In the name of the Father, the Son and the Holy Ghost, Amen

Thank you Lord Jesus for answering my prayers
Thank you for bailing me out
I have noone to turn to
I thank you for being by me at my time of need!

I also wish to pray for
 • orphans
 • the homeless
 • the sick
 • the injured
 • my family
 • my relatives
 • my friends
 • my enemies
 • the unemployed
 • our students
 • our lecturers
 • our business partners
 • our country Zimbabwe
 • world peace and security

Amen!

Hymn 117

Nditarire nokufara
Ishe Wangu;
Ndimi makazondifira
Ishe wangu
Makasiya denga renyu
Makazvideredza chose
Kuti mugondiponisa
Ishe wangu.

Ndandigere mune rima
Ishe wangu;
Ndaienda kuno rufu
Ishe wangu
Dzakauya nhume dzenyu
Kuti ndinzwe dama renyu
Dzandiudza tsitsi dzenyu
Ishe wangu.

Ngandinzwiswe ngoni dzenyu
Ishe wangu;
Ndive muponiswa wenyu
Ishe wangu.
Zvakaipa ngazvipere,
Mwoyo wangu utsveniswe,
Inzwai, mundiregerere,
Ishe wangu!

Amen

Mangwani

Ndinotenda kuna Mwari Baba wamasimba ose, Musiki wedenga nenyika, nokuna Jesu Kristu, Mwanakomana wake mumwe chete, Ishe wedu;
wakanongwa noMweya Mutsveve, akazvarwa neMhandara Maria;
akanzwa kurwadza pasi paPontio Pirato;
akaroverwa pamuchinjuikwa, akafa, akavigwa, akaburukira kuvashakabvu;
nezuva retatu akamuka pakufa;
akakwira akaenda kudenga, uko kwaagere kurudyi rwaMwari, Baba wamasimba ose;
achauya kakare kuzotonga vapenyu nevakafa.
Ndinotenda kuna Mweya Mutsvene, neChechi tsvene zendanakuenda;
nokuwadzana kwavatsvene;
noruregerero rwezvitadzo;
norumuko rwomuviri, noupenyu husingapere.
Amen

Thursday, April 27, 2006

Thank you for this day

Our Father who art in Heaven

Thank you for this day that I have spent very busy at Lifelong Learning Associates College (www.lifelonglearners.co.uk) assisting Advanced Vocational Certificate of Education students with their coursework or portfolios for Health and Social Care as the deadline for June exams is fast approaching.

I thank you Lord for
 • your kindness of giving me the gift of life
 • keeping Satan away from me, from my family and from my business
 • the opportunity to pray
 • pardoning my traspasses
 • wisdom
 • knowledge
 • energy
 • good health
 • a clear mind
 • safe travel to and from work
 • food
 • shelter in our beautiful house
 • sight to watch television news from around the world
 • being able to read
 • the opportunity to exercise in my gym
 • www.blogger.com which gave me this platform to worship you for free and express my thoughts without fear or favour!

I beg you to bless me with

 • good dreams tonight
 • peace of mind
 • restful sleep
 • brilliant solutions to all my problems
 • great fortune
 • success and breakthrough at home and in my business
 • the certainty of being paid for my services
 • many, many, many more YEARS OF JOYFUL PRAISE OF MY CREATOR!

Thank You Lord Jesus Christ, the Son of God for dying for my sins.

Lord have mercy and hear my prayer.

Good Night!

Hymn 170

Kuna Mwari Zvitaure
Zvinosuwisa zvose,
Uchimuudza iye
Zvinokumanikidza.

Anozviziva ega
Kuwanda kwazvo zvose;
Anozviona ega
Norudzi rwazvo zvose.

Haati azvidza'ni
Anozviisa ega;
Haati atanda'ni
Watizira kwaari.

Uchichema misodzi
Anokuona iye;
Kana uchitambura
Anozokununura.

MuKristu unochema
Chiudza Mununuri;
Zvaaiva panyika
Wakachema misodzi.

Unonyaradzwa naye
Pane nhamburo dzako;
Ndiye anopa simba
Rinokunda madzudzo.

Wednesday, April 26, 2006

Hymn 168

Gadzira muteuro
Jesu anoda kunzwa
Iye wakaratidza
Haarambi kukunzwa

Unouya kwaMambo
Uya nemikumbiro
Ane ngoni nesimba
Kumbira unopiwa

Ndotanga nomutoro
Bisai zvitadzo zvangu
Shambidzai mwoyo wangu
Neropa renyu Ishe

Ndotsvaka kuzorora
Garai mumwoyo wangu
Imi Mufiri wangu
Ndive temberi yenyu

Zvandichiri mufambi
Ndifarisei norudo
Muve mutungamiri
Ndivewo nhowo yangu
Amen

Hymn 158

Mwari ndiye tsvingo yedu
Ndiye simba redu iye;
Pakumanikidzwa kose
Ruyamuro rwechokwadi.

Nyange nyika yosandurwa,
Nyange makomo okandwa
Mugungwa rakadzikisa,
Hatimbotya, tino vimba.

Nyange gungwa roriridza,
Richimedza namafuro
Mweya unovimba naye,
Unogonzwa runyararo.

Pane rwizi rwakanaka
Rwofadza guta raMwari;
Upenyu, rudo, rufaro,
Zvinoyerera mariri.

Mwari agere mariri
Haringambozunungutswa;
Rinozobatsirwa naye
Rinunurwe pakarepo.

Ndiye Jehova wesimba
Ndiye Mwari ano rudo
Ndi Mwari agere nesu
Mwari ndiye tsvingo yedu.

Amen

Hymn 140

Vazhinji vanayo nhaka
Yavanozviinzwa nayo
Vazhinji vanayo pfuma
Vanozvifarisa nayo

Handizvidze zvipo zvenyu
Zvohu upenyu huripo
Asi imi Ishe Jesu
Muri nhaka yangu kwazvo

Kunyange ndanga ndisina
Zvinhu zvoruno rugaro
Ndinemi muridzi wazvo
Ndne zvinhu zvose nemi

Kana mava wangu Jesu
Ndakwana nezvinhu zvose
Nezvi zviripo ndezvangu
Nezvinouya ndezvangu

Neiro nyika ndeyangu
Nairo denga nderangu
Nahwo upenyu ndohwangu
Nokunakirwa ndokwangu

Hahupere uhwopenyu
Huri nhaka yangu nemi
Kunakirwa hakupere
Kwandakawana kunemi

Amen

HYMN 77


Mweya mutsvene waMwari
Garai muno mumba
Burukai zvino nesimba
Uya Mweya, uyai

Uyai Mweya, kufanana
Kupenya kwezuva
Venekerai mwoyo yedu
Onisai kuipa

Onisai rushavashava
Nezvirwere zvose
Titungamire panzira
Panenda vatsvene

Uyai serimi romoto
Pisai mwoyo yedu
Tichive zviteuriro
Kuna Ishe wedu

Uya Mweya kufanana
Dova rokudenga
Mwoyo isingabereke
Ive namapudzi

Uya senjiva yedenga
Mutivhumbamire
Namapapiro orudo
Noruregerero

Uyai sedutu remhepo
Nesimba renyasha
Kuti vanhu vakuonei
Noutsvene hwenyu

Uyai Mweya wokudenga
Mukugara kwedu
Mutiite musha wenyu
Uyai Mweya, uyai

Amen

Hymn 143


Mumwe ariko kum’soro
Anotida
Rudo rwake rwaakakomba
Anotida!
Hama dzedu dzinotiza
Zvimwe dzingatitambudze
Haanakutinyengedza
Anotida!

Kumuziva ndoupenyu
Anotida!
Waakatipa zvinhu zvose
Anotida!
Tanga tiri kure naye
Wakatitenga neropa
Zvino tachengetwa naye
Anotida!

Jesu ndiShamwari wedu
Anotida!
Woda kutiropafadza
Anotida!
Mwoyo yedu inomuda
Yoda kushovedzwa naye
Zvorikwazvo nechokwadi
Anotida!


Anoregerera zvivi
Anotida!
Hondo dzedu dzinokundwa
Anotida!
Anotipa zvipo zvose
Wopa namakomborero
Achatipa noutsvene
Anotida!

Amen

I wish to thank God

I had a a big problem this morning. I did not know how I was going to solve it. I prayed then read one of my favourite hymns.

I felt that I needed to post on my blog my favourite hymns of the British Methodist which I used to sing back home in Zimbabwe. God works in mysterious ways. As I was working on the blog, help came from a stranger and I managed to sort out things. I thank God for blessing me the way He did and always does.

I tend to belive that, for one to seriously believe in God and communicate with him through prayers, one may have to go through a difficult time in life first. That will enable you to tell the difference, before and after.

I did not know how I was going to succeed without God's intervention in many things. I ma happy that I have achieved them. For that I praise God, his Son Jesus Christ and the Holy Spirit.

May His name be praised at all times.

Amen

Hymn 138

Rakanaka iro zuva
Randakatenda kuna She!
Mwoyo wangu fara zvako
Udza vanhu vose naro
Chorus

Ranaka, ranaka
RaJesu wakandishamba
Iye wakandidzidzisa
Kurinda nekuteura
Ranaka, ranaka
RaJesu wakandishamba
,

Chanaka chitenderano
Chinondisunga kuna She!
Ngaizadzwe imbayake
Norwiyo rwandinoimba
Chorus

Rakapera basa guru!
Ndiri wake, uri wangu
Wakandizuva norudo
Ndikamutevera ini
Chorus

Mwoyo wangu chizorora!
Wakatsaukaniswa kare
Rega kubva kuna Ishe
Kwa’ri zvose zvakanaka
Chorus

Nokudenga chakanzwikwa
I’chitenderano changu
Napakufa ndingatende
Nokuti’ni ndiri wake

Chorus

Amen

The Lord's Prayer

Good Morning

Our Father
Who art in Heaven
Hallowed be thy Name
Thine Kingdom come
Thy will be done on Earth as it is in Heaven
Give us this Day
Our Daily Bread
And forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us
And lead us not into temptation, but deliver us from evil
For thine is the Kingdom
The Power and the Glory
For ever and ever
Amen