shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Friday, May 30, 2008

Ishe Taungana Muno Mumba Yenyu


Hymn 209

Ishe taungana
Muno mumba yenyu;
Uyaiwo, zvatapinda
Ishe mberi kwenyu.

Iyo mwoyo yedu
Yokurwarirai;
Nayo mweya yedu Ishe
Yokutarirai.

Hurukuro dzenyu
Baba, ngatidzinzwe;
Razarurwa dama renyu
Nemi tikunzwei.

Tinatswewo, Ishe,
Isu vanhu venyu;
Kana tafa, tipinzewo
Mune denga renyu.

Amen.

Friday, May 16, 2008

Mwari muna masimba ose

Mwari Muna Masimba Ose
Baba waiShe Wedu Jesu Kristu
Asingade kufa kwemutadzi asi
anoregerera avo vanobvuma zvidariko zvavo

Ivai neni muzuva ranhasi
dzingai Satan abve mushure mangu
Ndipeiwo Mweya Mutsvene
Kubvira iye zvino nekusinga pere
Amen

Wednesday, May 14, 2008

Lord I know that you are not far away

Lord Jesus Christ, you know my weaknessses
You know my strengths too
My problems are not a secret to you
So are my frustrations and challenges

However, no matter how dark and deem life can be at times
I derive my inspiration from your teachings
Your sermons and promises give me hope
I know that you are not day away

Protect me Lord from the evil one
Rescue me from the claws of my enemies
Deliver me from evil
Pardon me for my sins

Lord hear my prayers!
Amen !