shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Monday, December 24, 2007

Kuzvarwa kutsva

Mwari ndimi munotipasimba rekuzvarwa patsva
Ndimi makasika upenyu
Ndimi makasika nyika
Ndimi makatisika
Ndimi munotikomborera
Ndimimukotiregerera

Chitikomboreraiwo apo tiri kucherechedza nguva yekuzvarwa kwaJesu Kristu mwanakomana wenyu.

Tidzivirireiwo pakushushwa naSatan nevateveri vake
Tipei simba rekuramba kuita zvivi
Tipinzeiwo pahupenyu husinga gume
Nenzira yaJesu Kristu Ishe wedu wakakomborerwa
NaMweya Mutsvene
Amen!

Thursday, December 13, 2007

Ndinokutendai Tenzi

Ndinokutendai Tenzi Musiki wangu
Mune ngoni dzisipere
Kudzwai nokusingapere
Ndimi Baba wedu vari kudenga, vane tsitsi
Vanoregerera, vanorera nherera
Kuburikidza nezita raIshe wedu Jesu Kristu Mwanakomana wenyu
NeMweya Mutsvene
Amen