shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Thursday, August 23, 2007

Zvinosuwisa

Muzita raBaba, nereMwanakomana neMweya Mutsvene. Amen.

Mwari, muna Masimba ose, Baba waIshe wedu Jesu Kristu, asingade kufa kwemutadzi, asi anoregerera avo vanobvuma zvidariko zvavo. Ndinzwireiwo ngoni. Ndiri mutadzi ane mwoyo wakaundundika. Ndinoziva kuti hakuna chandinga kwanise kuita ndisina kuropafadzwa nemi. Ndinokumbira tsitsi dzenyu mangwanani ano. Ndinonamatirawo vavengi vangu kuti imi Mwari ndimi munoziva zvekuita navo.Handina vamwe vamwari vandinonamata kunze kwenyu.

Zviripo zvinosuwisa zvandiri kusnganidzana nazvo muhupenyu hwangu, imi Mwari munozviziva. Kungave kumba, kana kubasa, kana kumusha. Ndinokukumbirai kuti mundinzvirewo ngoni, mundinunure pane ino nguva yekuedzwa kwangu na Satan.

Dzingai mweya yetsvina yose - ingave yekudzinza kwangu kana yekuvatorwa. Ngaindisiye. Ndipeiwo Mweya Mutsvene undichengete panguva yose yehupenyu hwangu. Kuburikidza nezita ra Jesu Kristu Ishe wedu wakakomborerwa. Amen.

Hymn 117
8.4.8.4..8.8.84

Nditarire nokufara
Ishe wangu;
Ndimi makazondifira
Ishe wangu.
Makasiya denga renyu
Makazvideredza chose
Kuti mugondiponisa
Ishe wangu.

Ndandigere mune rima
Ishe wangu;
Ndaienda kuno rufu
Ishe wangu.
Dzakauya nhume dzenyu
Kuti ndinzwe dama renyu
Dzandiudza tsitsi dzenyu
Ishe wangu.

Ngandinzwiswe ngoni dzenyu
Ishe wangu;
Ndiri muponiswa wenyu
Ishe wangu
Zvakaipa ngazvipere,
Mwoyo wanyu utsveniswe,
Inzwai, mundiregerere,
Ishe wangu!

Amen.

Source: Nziyo DzeMethodist neMinamato, Mambo Press: Zimbabwe:

Thursday, August 16, 2007

Mwari Muri Pedyo


Ndinokutendai Mwari Baba muna masimba ose

Nezviratidzo zvenyu kuburikidza nehope dzangu

Makanaka, munonzwa zvichemo zvevanu venyu

Munodavira patisingafungire

Mwari Muri Pedyo

Garai nesu kubvira iye zvino kudzamara kuve kusingapere

Neropa raJesu ndinoti Satan IBVA


Amen.


Friday, August 10, 2007

Chitendero Chavapostori


Ndinotenda kuna Mwari Baba wamasimba ose, Musiki wedenga nenyika;

nokuna Jesu Kristu, Mwanakomana wake mumwe chete, Ishe wedu;

wakanongwa noMweya Mutsvene, akazvarwa neMhandara Maria;

akanzwa kurwadza pasi paPontio Pirato;

akaroverwa pamuchinjikwa, akafa, akavigwa, akaburukira kuvashakabvu;

nezuva retatu akamuka pakufa;

akakwira akaenda kudenga, uko kwaagere kurudyi rwaMwari, Baba wamasimba ose;
achauya kakare kuzotonga vapenyu navakafa.

Ndinotenda kuna Mweya Mutsvene, neChechi tsvene zendanakuenda;
norumuko rwomuviri;

noupenyu husingapere.
Amen.

Hymn 74

8.8.8.8

Zadzisai chirevo chenyu
Mwari, Ishe wechokwadi;
Ose marudzi enyika
Ngaawane ruponiso.

Namabvi kuneyi nyika
Ngaafugame panemi,
Dzidzamare dzose ndimi
Dzireve ukuru hwenyu.

Tongai, Jesu, tongai!
Rwouya nemi rufaro;
Nezvikanganiso zvedu
Yatadzika yose nyika.

Tarirai nyika yedu,
Regererai zvitadzo;
Ishe musatitsamwire
Isingafe mhuri yayo.

Rambai She, tisazvidze
Zvidzidziso zvezwi renyu;
Mutimutsirire Baba
Tigonzwa chokwadi chenyu.

Amen
Source: Nziyo DzeMethodist Neminamato (1964) Methodist Church, Salisbury, Zimbabwe Mambo Press: Gwelo

Thursday, August 09, 2007

A Prayer for Guidance and Protection - of David - Psalms 25:1-3


To you, O Lord, I offer my prayer;
in you, my God, I trust.
Save me from the shame of defeat;
don't let my enemies gloat over me!
Defeat does not come to those who trust in you
but to those who are quick to rebel against you.

Source: Good News Bible, Illustrated , 1990,Collins: New York, page 550

Hymn 147

Jesu ndokudai Muponisi wangu,
Ndosiya zvose zvakaipa zvangu,
Imi M'sununguri, imi M'chengeti,
Ndokudai Jesu, ndokudai Jesu,
ndokudai Jesu, ndokudai zvino

Amen

Source: Nziyo DzeMethodist neMinamato (1981) Methodist Church, Salisbury , Zimbabwe, Mambo Press: Gwelo, page 128.