shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Sunday, January 13, 2008

God our protector - Psalms 91:1-16

Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to him, "You are my defender and protecto. You are my God; in you I trust."

He will keep you safe from from all hidden dangers and from all dealy diseases. He will cover you with his wings; you will be safe in his care; his faithfulness will protect and defend you....

Source: Good News Bible - Today's English Version: Cape Town, Bible Society of South Africa, 2000 page 625

Mwari ndiye tsvingo yedu!

Hymn 158

Mwari ndiye tsvingo yedu
Ndiye simba redu iye;
Pakumanikidzwa kose
Ruyamuro rwechokwadi.

Nyange nyika yosandurwa,
Nyange makomo okandwa
Mugungwa rakadzikisa,
Hatimbotya, tino vimba.

Nyange gungwa roriridza,
Richimedza namafuro
Mweya unovimba naye,
Unogonzwa runyararo.

Pane rwizi rwakanaka
Rwofadza guta raMwari;
Upenyu, rudo, rufaro,
Zvinoyerera mariri.

Mwari agere mariri
Haringambozunungutswa;
Rinozobatsirwa naye
Rinunurwe pakarepo.

Ndiye Jehova wesimba
Ndiye Mwari ano rudo
Ndi Mwari agere nesu
Mwari ndiye tsvingo yedu.

Source: Nziyo DzeMethodist Neminamato, Gwelo, Zimbabwe: Mambo Press, 1981.

Makorokoto egoredzva! Ngatifarei kupinda kwataita mugodzva ra 2008.
Inyasha dzaMwari kuti tiri one zuva iri. Ini ndinotenda musiki wangu nengukomborera nechipo chehupenyu. Ndinofara kwazvo kuve mupenyu nekukwanisa kunamata nyadenga nemwana komana wake Jesu Kristu.