shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Monday, February 18, 2008

Ndinoziva kuti munengoni tenzi


Ndinotenda kuna musiki wangu netsitsi dzenyu dzakawanda, ndiregerereiwo zvitadzo zvangu. Ndinunureiwo pakushushwa naSatani. Neropa raJesu Kristu ndotuka Satani, kuti Ibva mushure mangu, Satani ibva mumba mangu, Satani ibva mubusiness rangu, ndakukunda Satani.Amen.Hymn 143

Mumwe ariko kum’soro
Anotida
Rudo rwake rwaakakomba
Anotida!
Hama dzedu dzinotiza
Zvimwe dzingatitambudze
Haanakutinyengedza
Anotida!

Kumuziva ndoupenyu
Anotida!
Waakatipa zvinhu zvose
Anotida!
Tanga tiri kure naye
Wakatitenga neropa
Zvino tachengetwa naye
Anotida!

Jesu ndiShamwari wedu
Anotida!
Woda kutiropafadza
Anotida!
Mwoyo yedu inomuda
Yoda kushovedzwa naye
Zvorikwazvo nechokwadi
Anotida!


Anoregerera zvivi
Anotida!
Hondo dzedu dzinokundwa
Anotida!
Anotipa zvipo zvose
Wopa namakomborero
Achatipa noutsvene
Anotida!
http://shonahymns.blogspot.com/

Thursday, February 14, 2008

Thank you Lord for my birthday!

Thank you Lord for giving me the time to celebrate my birthday on the 14th of February 2008 here in London.

Thank you for protecting me from my enemies. Thank you for blessing me with success in launching the Door Supervisors' training programme which has seen dozens pass and qualify.

Thank you for blessing our college with our first Pass in the National Certificate in Dental Nursing Nov 07 exams.

Amen
Hymn 141
Ndinofara kuti Baba wedu
Wareva rudo rwake rukuru
Murugwaro rwake rwakanaka
Ndonzwa kuti Jesu anondida

Ndinofara Jesu wandida
Anondida, anondida
Ndinofara Jesu wandida
Ini anondida

Kana ini ndichimukanganwa
Iye anozondiyeuchidza
Zvino kwaari ndinodzokera
Ndonzwa kuti Jesu anondida

Jesu anondida kwazvo
Saka wandipa upenyu hwake
Kutadza kwangu wakakufira
Ndonzwa kuti Jesu anondida

Mwoyo wangu uno Mununuri
Ndinotenda Jesu Mununuri
Zvino ndinogomubatirira
Nokuti ndonzwa Jesu wandida

Amen

Labels: