shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Thursday, October 11, 2007

Mwari Makanaka

Mwari Muna Masimba Ose
Makanaka kwazvo tenzi
Kudzwai nekusingapere
Kuburikidza nezita raJesu Kristu ishe wedu.

Amen

Saturday, October 06, 2007

Kutenda simba guru raMwari

Mwari muna masimba ose, baba waishe wedu Jesu Kristu
Ndinokutendai tenzi nekunzwa minamato yangu apo ndaikumbira kuyambutswa. Zvinhu zvanga zvaoma, asi imi Baba makandinzwira tsitsi ndikana rubatsiro kubva kuHalifax.

Kudzwai nokusingapere!
Amen