shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Wednesday, January 04, 2012

Mwari ariko - God Exists

Nezuro, musi we Chipiri, 3 January 2012, ndakarota ndichiimba

Hymn 209

Ishe taungana
Muno mumba yenyu;
Uyaiwo, zvatapinda
Ishe mberi kwenyu.

Iyo mwoyo yedu
Yokurwarirai;
Nayo mweya yedu Ishe
Yokutarirai.

Hurukuro dzenyu
Baba, ngatidzinzwe;
Razarurwa dama renyu
Nemi tikunzwei.

Tinatswewo, Ishe,
Isu vanhu venyu;
Kana tafa, tipinzwewo
Mune denga renyu.

Amen.

Hymn 209 is from the Nziyo DzeMethodist neMinamato Hymn book.

Mwari Muna Masimba Ose
Baba waIshe wedu Jesu Kristu
Asingade kufa kwemutadzi
Asi anoregerera avo vanobvuma zvitadariko zvavo
Ndikomborereiwo mugoredzva ratapinda
Kuburukidza nezita raIshe wedu Jesu Kristu
Mwana komana wenyu
Aakakomborerwa
NaMweya Mutsvene
AAAAAAmen!

The prayer above is adapted from Nziyo DzeMethodist NeMinamato - with inputs from my own humble requests to my creator. I know that God exists and that he communicates with his people in various ways.

In my case, one of the ways has been through dreams which are very inspiring as they relate to the word of God and the hymns I used to sing in my primary school days in the 1960s' and at Methodist church services as I grew up and became a parent in Zimbabwe. Although, it is a difefrent story in the UK where I now live, I still worship God, read the Revised Standard Version Bible and sing Methodist Hymns from my Shona Hymn book - my most valuable treasures in the Diaspora.

Clifford Chitupa Mashiri 04/01/12

Tuesday, January 03, 2012

Thank you Lord Jesus Christ for entry into 2012

God, I would like to thank you for your mercy and love by blessing me with life and good health enabling me to enter 2012 in one good piece!

Lord Jesus Christ and the Holly Spirit, look after me and my family with your watchful eyes above there! I know you are ther always taking of me and my loved ones.

I know that God is Great. God loves me and guides me. God pardons my sins. There is nothing I could manage on earth without God's mercy and love.

Now Lord Jesus Christ, promise to bless me with success in all my projects, in all my tribulations, in all my aspirations. I ask in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, Amen!

Mwari ndinokutendai netsi tsi dzenyu
Ndinonzwa manyawi mazuva ose
Nekuziva kuti muri neni nguva dzose
Zita renyu ngarirumbidzwe kumusoroso
Kuburikidza nezita raJesu Kristu Mwana konamana wenyu
Namweya mutsvene.
Amen!

Hymn 138

Rakanaka iro zuva
Randakatenda kuna She!
Mwoyo wangu fara zvako
Udza vanhu vose naro

Ranaka, ranaka
RaJesu wakandishamba
Iye wakandidzidzisa
Kurinda nekuteura
Ranaka, ranaka

Chanaka chitenderano
Chinondisunga kuna She!
Ngaizadzwe imbayake
Norwiyo rwndinoimba

Rakapera basa guru!
Ndiri wake, uri wangu
Wakandizuva norudo
Ndikamutevera ini

Mwoyo wangu chizorora!
Wakatsaukaniswa kare
Rega kubva kuna Ishe
Kwa’ri zvose zvakanaka

Nokudenga chakanzwikwa
I’chitenderano changu
Napakufa ndingatende
Nokuti’ni ndiri wake
A a a a a a a men!