shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Tuesday, June 02, 2009

Mwari muna masimba ose

Mwari muna masimba ose,
Baba waishe wedu Jesu Kristu,
Asingade kufa komtadzi,
Asi anoregerera avovanomutadzira.
Ndiregerereiwo zvitadzo zvangu,
Ndidzivirireiwo mukunetswa naiye wakaipa Satan;
Ndikomborereiwo nezvipo zvenyu zvakawanda;
Kuburikidza naishe wedu Jesu Kristu,
Mwana komana wenyu.
Amen!