shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Monday, September 29, 2008

Hymn 3Mwari muri zuva redu
Munopenya pauzuru
Munovenekera mweya
Munotiratidza nzira

Mwari muri nhowo yedu
Hatidzitye mhandu dzedu
Dzose dzinokundwa nemi
Tigofamba nokufara

Munotipa ngoni dzenyu
Munotipawo utsveve
Munopa vanonamata
Izvo zvinokomborera

Rukomborero rukuru!
Rukomborero rwedenga!
Kuna vanovimba nemi
Vanoziva rudo rwenyu

Amen

Tuesday, September 16, 2008

Good morning Lord!

Good morning Lord!

Thank you Lord for making me see the light of the day
Thank you for giving us hope of peace and progress in our country Zimbabwe
May you bless our aspirations for unity, tolerance and development

Lord I need your mercy and I need it now
Lord I know that you cannot let me starve
Lord I know that you love me

Lord have mercy
Hear my prayers
Amen.

Thursday, September 11, 2008

Lord, answer me when I pray (Pslams 4:1)

Answer me when I pray. O God, my defender !
When I was in trouble, you helped me.
Be kind to me now and hear my prayer.

Amen

Hymn 158

Mwari ndiye tsvingo yedu
Ndiye simba redu iye;
Pakumanikidzwa kose
Ruyamuro rwechokwadi.

Nyange nyika yosandurwa,
Nyange makomo okandwa
Mugungwa rakadzikisa,
Hatimbotya, tino vimba.

Nyange gungwa roriridza,
Richimedza namafuro
Mweya unovimba naye,
Unogonzwa runyararo.

Pane rwizi rwakanaka
Rwofadza guta raMwari;
Upenyu, rudo, rufaro,
Zvinoyerera mariri.

Mwari agere mariri
Haringambozunungutswa;
Rinozobatsirwa naye
Rinunurwe pakarepo.

Ndiye Jehova wesimba
Ndiye Mwari ano rudo
Ndi Mwari agere nesu
Mwari ndiye tsvingo yedu.

Amen

Source: Nziyo neMinamato DzeMethodist, Harare, Zimbabwe.