shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Monday, September 24, 2007

Mweya Mutsvene waMwari - HYMN 77

Mweya mutsvene waMwari
Garai muno mumba
Burukai zvino nesimba
Uya Mweya, uyai

Uyai Mweya, kufanana
Kupenya kwezuva
Venekerai mwoyo yedu
Onisai kuipa

Onisai rushavashava
Nezvirwere zvose
Titungamire panzira
Panenda vatsvene

Uyai serimi romoto
Pisai mwoyo yedu
Tichive zviteuriro
Kuna Ishe wedu

Uya Mweya kufanana
Dova rokudenga
Mwoyo isingabereke
Ive namapudzi

Uya senjiva yedenga
Mutivhumbamire
Namapapiro orudo
Noruregerero

Uyai sedutu remhepo
Nesimba renyasha
Kuti vanhu vakuonei
Noutsvene hwenyu

Uyai Mweya wokudenga
Mukugara kwedu
Mutiite musha wenyu
Uyai Mweya, uyai

Amen

Source: Nziyo dzeMethodist Neminamato, Harare, Zimbabwe.

Thursday, September 20, 2007

Mwari Ndinzwireiwo Ngoni

Mwari, Baba waIshe wedu Jesu Kristu
Asingade kufa kwemutadzi,
asi anoregerera avo vano bvuma zvidariko zvavo.
Ndinunureiwo tenzi. Ndinoziva kuti mundondiponisa nguva dzose.
Ndinoziva kuti munondichengeta. Mune rudo. Munoregerera zvitadzo.
Itai izvi Baba unengoni. Nenzira yaJesu Kristu, Ishe wedu wakakomborerwa. Amen

Wednesday, September 19, 2007

A cry of anguish - Psalms 22


My God, my God, why have you abandoned me?

I have cried desperately for help, but still it does not come. During the day I call you, my God, but you do not answer; I call at night, but get no rest.


But you are enthroned as the Holy One, the one whom Israel praises.

Our ancestors put their trust in you; they trusted you, and you saved them.


They called to you and escaped from danger, they trusted you and were not

disappointed.


But I am no longer a human being; I am a worm, despised and scorned by everyone!


All who see me jeer at me; they stick out their tongues and shake their heads.


"You relied on the Lord, " they say, "Why doesn't he save you? If the Lord likes you, why doesn't help?"


It was you who brought me safely through birth, and when I was baby , you kept me safe. I have relied on you since the day I was born, and you have always been my God.


Do not stay away from me! Trouble is near, and there is no one to help.

Many enemies surround me like bulls, and they are around me, like fierce bulls from the land of Bashan. They open their mouths like lions, roaring and tearing at me.


My strength is gone, gone like water spilt on the ground. All my bones are out of joint; my heart is like melted wax. My throat as dry as dust, ad my tongue sticks to the roof my mouth. You have left me for dead in the dust...


Source: Good News Bible - Today's English Version, Bible Society of South Africa.