shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Sunday, April 04, 2010

Mwari Ndinokutendai

Mwari baba wedu vari kudenga
Baba waishe wedu Jesu Kristu
Ndinokutendai netsi tsi dzenyu

Makatipa Ishe Jesu Kristu Mwanakomana wenyu
Uyo akafira isu pamuchinjikwa
Akafa akamuka, akaenda kudenga
Uko agere kurudyi rwababa wake

Ndipeiwo simba rekukunda Satan
Ndipeiwo Mweya Mutsvene
Komborereai maoko angu
Komborerai vana vangu

Muzita raishe wedu Jesu Kristu neMweya Mutsvene

Amen