shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Thursday, August 31, 2006

Thank you Lord for our Ist Overseas Visa

Thank you Lord for our first overseas visa student who was granted her student visa in Trinidad and Tobago. Thank you Lord. May thy name be praised. Amen

Wednesday, August 30, 2006

Nditarire nokufara Ishe wangu Hymn 117

Nditarire nokufara
Ishe wangu
Ndimi makazondifira
Ishe wangu.
Makasika denga renyu
Makazvideredza chose
Kuti mugondiponisa
Ishe wangu.

Ndandigere mune rima
Ishe wangu;
Ndaienda kuno rufu
Ishe wangu
Dzakauya nhume dzenyu
Kuti ndinzwe dama renyu
Dzandiudza tsitsi dzenyu
Ishe wangu.

Ngandinzwiswe ngoni dzenyu
Ishe wzngu;
Ndive muponiswa wenyu
Ishe wangu
Zvakaipa ngazvipere,
Mwoyo wangu utsveniswe,
Inzwai mundiregerere,
Ishe wanu!

Amen

Friday, August 25, 2006

Hope dzangu

Mwari Baba wedu vari kudenga, ngarikudzwe zita renyu dzvene pasi pose nokudenga.
Ndinotenda nechiratidzo chamandipa kuhope ndichidzimura moto.
Zvandipa tariro nekufara mukuziva kuti imi muneni.
Mukuziva kuti munondida.
Ndipeiwo mweya mutsvene ndikunde matambudziko ese angandiwire.
Ndiropafadzeiwo nekubudirira mubusineness rangu.
Dzingai Satan abve mushure mangu kuburikidza nezita raJesu Kristu mwanakomana wenyu. Amen

Psalm 27 The Lord is my light and my salvation

The Lord is my light and my salvation;
whom shall I fear?
The Lord is the stronghold of my life;
of whom shall I be afraid?
When evildoers assail me;
uttering slanders against me, my adversaries and foes, they shall stumble and fall.
Though a host encamp against me, my heart shall not fear;
though war arise against me, yet I will be confident.
One thing have I asked of the Lord, that will I seek after;
that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord; and to inquire in his temple.
For he will hide in his shelter in the day of trouble;
he will conceal me under the cover of his tent, he will set me high upon a rock.
And now my head shall be lifted up above my enemies round about me;
and I will offer in his tent sacrifices with shouts of joy;
I will sing sing and make melody of the Lord.
Hear, O Lord, when I cry aloud; be gracious to me and answer me! ......

Amen.

Thursday, August 24, 2006

Thank You Lord

Thank you Lord for your kindness and mercy.
Thank you for life
Thank you for good health
Thank you for food
Thank you for sight
Thank you for wealth
Thank you for shelter
Thank you for prosperity
Thank you for protection from the evil one
Thank you for hope
Thank you for all blessings that come from your hands
In Jesus name Amen.

Wednesday, August 23, 2006

Nditakanurei Mambo

Nditakanurei Mambo, Ndidzikinurei Mambo! Nditakatuneri Mambo!
Pavanhu vakaipa.
Amen.

Tuesday, August 22, 2006

Ndichengetei Mwari

Ndichengetei Mwari
Ndidzivirirei kunetswa na Satan
Ndipei Mweya Mutsvene
Ndikomborereiwo ne kubudirira pane zvese zvandinoita.
Ropafadzai maoko angu
Ropafadzai vana vangu
Kuburikidza nezita ra Jesu Kristu
Amen!

Friday, August 18, 2006

Psalm 23 The Lord is My Shepherd

The Lord is my shepherd, I shall not want;
he makes me lie down in green pastures.
He leads me beside still waters;
he restores my soul.
He leads me in paths of righteousness for his name's sake.
Even though I walk through the valley of the shadow of death,
I fear no evil;
for thou art with me;
thy rod and thy staff,
they comfort me.
Thou preparest a table before me in the presence of my enemies;
thou anointest my head with oil,
my cup overflows.
Surely goodness shall follow me all the days of my life;
and I shall dwell in the house of the Lord for ever.

Source:The Reader's Digest BIBLE Illustrated Edition condensed from the Revised Standard Version, London.

Thursday, August 17, 2006

Thank you Lord

Thank you Lord for the wonderfull blessings I have received today! The almost one hundred percent pass rate at Lifelong Learning Associates College in the AVCE Health and Social Care AQA Examinations is a great wonder for me! Here are the wonders:

HO1A 11%
HO1A45%
HO2A47%
HO3A 67%
HO4A09%
HO4A40%
Ho4A62%
HO4A71%
HO5A63%
HO5A73%
HO5A77%
HO6A80%
HO7A73%
HO8A72%
H15A68%
H18A67%
I am short of words. Let your name be praised for ever and ever. Amen.

Wednesday, August 16, 2006

Hymn 141 Ndinofara kuti Baba wedu

Ndinofara kuti Baba wedu
Wareva rudo rwake rukuru,
Murugwaro rwake rwakanaka
Ndonzwa kuti Jesu anondida,

Ndinofara Jesu wandida,
Anondida, anondida;
Ndinofara Jesu wandida
Ini anondida.

Kana ini ndichimukanganwa
Iye anogondiyeuchidza;
Zvino kwaari ndinodzokera,
Ndonzwa kuti Jesu anondida.

Jesu anondida ini kwazvo,
Saka wandipa upenyu hwake;
Kutadza kwangu wakakufira;
Ndonzwa kuti Jesu anondida.

Mwoyo wangu uno Mununuri;
Ndinotenda Jesu Muyamuri;
Zvino ndinomubatirira
Nokuti ndonzwa Jesu wandida.

Amen

Monday, August 14, 2006

Ndinokutendai Mwari

Baba wedu vari kudenga
Ndinotenda netsitsi dzenyu dzekudavira minamato yangu. Ndinokutendai zvikuru. Zita renyu ngarikudzwe pasi pose nekudenga. Nokusingapere. Kuburikidza nezita raJesu Kristu, mwanakomana wenyu. Amen

Wednesday, August 09, 2006

Hymn 117 Nditarire nokufara

8.4.8.4.8.8.8.4

Nditarire nokufara
Ishe wangu;
Ndimi makazondifira
Ishe wangu.
Makasiya denga renyu
Makazvideredza chose
Kuti mugondiponisa
Ishe wangu.

Ndandigere mune rima
Ishe wangu;
Ndaienda kuno rufu
Ishe wangu.
Dzakauya nhume dzenyu
Kuti ndinzwe dama renyu
Dzandiudza tsitsi dzenyu
Ishe wangu.

Ngandinzwiswe ngoni dzenyu
Ishe wangu;
Ndirimuponiswa wenyu
Ishe wangu
Zvakapia ngazvipere,
Mwoyo wanyu utsveniswe,
Inzwai, mundiregerere,
Ishe wangu!

Amen.

Hymn 155 Apo ndatambudzika

7.7.7.7

Apo ndatambudzika
Nezvakaipa zvangu
Nezvirunziro zvangu
Ndinzwei Baba wangu

Ndicherechedzei baba we,
Ndicherechedzei baba we,

O Baba samasimba
Ndipei simba renyu
Nokuti ndinoshaya
Kugara zvakanaka.

Panguva yokuchema
Nenguva yokutamba,
Nenguva yousiku,
Pabasa rangu rose:

Parwendo rwoupenyu
Munyatwa nomurufu,
Mudenda rakaipa
Ndichengetei Baba.

Amen

Praying for our students

Our Father who art in Heaven
I pray for our students at LLAC

I pray for their families
I also pray for their employers
I ask you to grant them leave to successfully embark on their chosen courses

Inspire whoever is processing their papers to be kind
I pray for the current students who are looking for work placements
Bless them with a breakthrough in their careers
Without you Lord, we know that we can only labour in vain.

Lord have mercy, hear our prayers!

Amen.

Hymn 74 Zadzisai chirevo chenyu

8.8.8.8

Zadzisai chirevo chenyu
Mwari, Ishe wechokwadi;
Ose marudzi enyika
Ngaawane ruponiso.

Namabvi kuneyi nyika
Ngaafugame panemi,
Dzidzamare dzose ndimi
Dzireve ukuru hwenyu.

Tongai, Jesu, tongai!
Rwouya nemi rufaro;
Nezvikanganiso zvedu
Yatadzika yose nyika.

Tarirai nyika yedu,
Regererai zvitadzo;
Ishe musatitsamwire
Isingafe mhuri yayo.

Rambai She, tisazvidze
Zvidzidziso zvezwi renyu;
Mutimutsirire Baba
Tigonzwa chokwadi chenyu.

Amen

Tuesday, August 08, 2006

Christian Alliance leaders released without charge

By Tererai Karimakwenda 7 August 2006 http://www.swradioafrica.com/news070806/christianalliance070806.htm accessed 8 Aug 2006.
The four leaders from the Christian Alliance who were arrested last Friday were released without charge after being questioned about the activities of their organisation. The four arrested were Bishop Levy Kadenge, Reverend Chigwida, Mr. Pious Wakatama and Reverend Magaya and his wife.

They were arrested at the Snake Park 20 kilometres outside Harare after a Bulawayo meeting of the Christian Alliance leadership. Alliance coordinator Useni Sibanda told us the police questioned them about the activities of the group after reports that they were planning to form a political party. Sibanda said those reports were false and that the group was apolitical.

The police confiscated some documents which Sibanda said were public anyway and he added that the group had no reason to hide anything from the law. (Full report by Tererai Karimakwenda).

Monday, August 07, 2006

Ndiyambutseiwo Tenzi

Mwari Baba wedu vari kudenga, ndinzwireiwo ngoni!
Ndinunureiwo pamadzudzo andinawo kumba nekubasa.
Ndiyambutseiwo!
Ndiri muranda wenyu.
Ndiregerereiwo zvitadzo zvangu zvose!
Ndinokudai.
Ndinokutyai.
Ndinokutendai namabasa makuru amuri kuita muhupenyu hwangu.
Ndinokutendai nehope dzamuri kundipa.
Ndinoda Mweya Mutswene unditungamirire nguva dzose.
Ropafadzai maoko angu.
Ropafadzai zvandiri kushuwira muhupenyu hwangu.
Ndinoda Ishe Jesu Kristu vandidzivirire kunaSatan.
Neropa raJesu ndituka Satan.
Neropa raJesu ndaramba kuitwa muranda naSatan.
Ndaramba kumanikwa nechivi. Ndibviseiwo murima.
Ndinoziva kuti ndiri nherera.
Ndiri musango rinotyisa.
Handina kwekuenda.
Handina wekuzviudza.
Handina kwekutizira.
Handina wekuchemera.
Handina wekuvimba naye.
Asi imi muneni.
Imi munondichengeta.
Imi munondipa zvipo zvenyu zvakawanda.
Mwari inzwai muteuro wangu.
Ishe Jesu inzwaiwo munamato wangu.
Kudzwai zita renyu dzvene nokusingapere kuburikidza nezita raJesu Kristu Mwanakomana wenyu.
Amen

Sunday, August 06, 2006

Praying for the Methodist Church in Zimbabwe

Almighty and most merciful Father! Hear my prayer. I am praying for The Methodist Church in Zimbabwe and its leaders who were arrested on Friday 4th August 2006 according to the following story:-

Clergymen arrested,quizzed over 'new party'
By Foster Dongozi,

http://www.thezimbabwestandard.com/viewinfo.cfm?linkid=11&id=4454&siteid=1
accessed on Sunday 6th August 2006

THE government on Friday arrested and detained Methodist Church in Zimbabwe’s Bishop Levee Kadenge and two other pastors in the Christian Alliance as repression escalates in the country.

Kadenge was the convenor of the Save Zimbabwe Convention held last Saturday during which leaders of opposition parties pledged to form a broad alliance to fight Zanu PF.

Pastors who were arrested include a blind Reverend Ancelimo Magaya and his wife, Daphne, who also acts as his assistant and Reverend Brian Mugwidi also of the Methodist Church in Zimbabwe.

Also arrested was newspaper columnist, Pius Wakatama, who is a member of the Christian Alliance’s publicity section.

They were arrested at a road-block mounted just outside Harare while they were coming from Bulawayo.

Wakatama said they were detained for two hours on Friday at the notorious Law and Order section at Harare Central Police Station.

They were ordered to return yesterday and were grilled for three hours.
Wakatama said police accused them of working on plans to form a new political party, a charge he dismissed outrightly as false.

"We were arrested while coming from Bulawayo where all the bishops from Matabeleland wanted us to brief them on the operations of Christian Alliance. In the end, the police said they were not going to charge us but ordered us to work closely with some bishops who are supportive of the government’s policies," Wakatama said.

Full report from The Standard, a Zimbabwean newspaper.


Lord, whatever your servants are accused of, restrain the authorities from causing any harm on them.

In the name of Jesus Christ our Lord, let them be released and their charges quashed forthwith.

Amen.

Thursday, August 03, 2006

Hymn 164 Runyararo Munyika Yerima

Pax tecum

Runyararo munyika yerima?
Ropa raJesu rinonyaradza.

Runyararo mukati mebasa?
Ita kuda kwaShe, izororo.

Runyararo, tiri mumadzudzo?
Kuna Jesu tinodzikamiswa.

Runyararo, vadiwa vasipo?
Jesu anochenga isu navo.

Runyararo, pasingazikanwe?
Toziva Jesu, wobata zvose.

Runyararo rufu ruri pedyo?
Jesu wakunda simba rokufa.

Nhamu dzedu dziri kuzopera.
Towana runyararo kudenga.

Amen.

Runyararo

Mwari samasimba, usina ukoni; munotonga zvose zviri kudenga nezviri panyika; inzwai netsitsi mikumbiro yavanhu venyu, mutipe runyararo rwenyu mazuva ose oupenyu hwedu; nenzira yaJesu Kristu Ishe Wedu.
Amen.

Source: Nziyo DzeMethodist Neminamato, 1964, Mambo Press, Gwelo, page 286

Hymn 3 Mwari muri zuva redu

Mwari muri zuva redu
Munopenya pauzuru
Munovenekera mweya
Munotiratidza nzira

Mwari muri nhowo yedu
Hatidzitye mhandu dzedu
Dzose dzinokundwa nemi
Tigofamba nokufara

Munotipa ngoni dzenyu
Munotipawo utsvene
Munotipa vanonamata
Izvozvinokomborera

Rukomborero rukuru!
Kukomborero rwedenga!
Kuna vanovimba nemi
Vanoziva rudo rwenyu.

Amen

Umambo hwenyu ngahuuye

Baba wedu vari kudenga
Ngaribatwe noutsvene zita renyu
Umambo hwenyu ngahuuye
Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sokudenga
Tipeiwo nhasi kudya kwedu, kwamazuva namazuva
Tiregerereiwo mhosva dzedu
Kufanana nesu, tinoregerera avo vanotitadzira isu
Regai kutipinza pakuedzwa, tiponisei pane zvakaipa
Nokuti umambo ndohwenyu, namasimba ndeenyu, noutsvene ndohwenyu
Kudzamarara kuve kusinga pere
Amen.